Navigation


Stanovy MELČICE-NET

2006-03-07, O združení, Prečítané: 1479,

Práva povinnosti členov neziskového občianskeho združenia MELČICE-NET

I. Základné ustanovenia

Názov združenia je Melčice-Net. Združenie je nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú realiovať ciele združenia uvedené v bode II.

Sídlom združenia je: Melčice 263, 913 05, Melčice – Lieskové.

Pôsobnosť združenia je vymedzená stanovami.

II. Ciele a činnosť

1) Cieľom združenia je združovať fyzické osoby predovšetkým za účelom vzdelávania a uspokojovania ich záujmu v oblasti informačných technológií a dátovej komunikácie. Združenie bude rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou.

2) Popri tom bude najmä:

a. budovať, spravovať a rozširovať počítačovú sieť pre obyvateľov obce Melčice – Lieskové , prípadne blízkych priľahlých obcí.

b. organizovať podujatia spojené s využívaním počítačovej siete ako kurzy, školenia a pod.,

c. spolupracovať s miestnou samosprávou,

d. podporovať projekty súvisiace s cieľom činnosti,

e. spolupracovať so združeniami a organizáciami s podobným zameraním za účelom rozvoja, alebo výmeny skúseností,

f. využívať myšlienkové prostriedky (prednášky a stretnutia, semináre a diskusie, odborné dialógy a pod., vydávanie bulletinov, brožúrok, príručiek, zoznamov a pod.),

g. využívať materiálne prostriedky:

- zápisné a členské príspevky riadnych, mimoriadnych a čestných členov,

- výťažky z organizovaných stretnutí, publikácií a pod.,

- výťažky z výskumných a iných činností pre súkromné a verejné inštitúcie,

- dary a nenávratné pôžičky určené na konkrétne alebo všeobecné ciele,

- iné finančné a materiálne príspevky.

 

III. Členstvo v združení

1) Členstvo v združení je dobrovoľné. Formy členstva sú nasledovné: riadne, mimoriadne a čestné.

2) Riadnym členom združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré súhlasia s cieľmi a stanovami združenia, najmä obyvatelia obce Melčice-Lieskové alebo priľahlých obcí.

3) Mimoriadnym členom združenia môžu byť fyzické, alebo právnické osoby, ktoré chcú a sú schopné podporovať ciele združenia. Mimoriadnych členov určuje a menuje predsedníctvo. Vo valnom zhromaždení združenia majú poradný hlas a nemajú hlasovacie právo.

4) Čestným členom združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj združenia. Čestných členov určuje a menuje predsedníctvo. Vo valnom zhromaždení združenia majú poradný hlas a nemajú hlasovacie právo.

5) O prijatí za člena združenia rozhoduje predsedníctvo združenia.

6) Členstvo vzniká dňom rozhodnutia o prijatí za člena, pričom zaplatenie zápisného a členského príspevku je nutnou podmienkou.

7) Zánik členstva:

a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,

b) vylúčením – pri úmyselnom porušení občianskej morálky, pri spáchaní protiprávneho činu, pri činnosti poškodzujúcej združenie, členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,

c) úmrtím člena,

d) zánikom združenia,

e) neuhradením členského príspevku na ďalšie obdobie,

f) bezdôvodnou neúčasťou na valnom zhromaždení.

8) Pri zániku členstva je člen povinný vyrovnať všetky záväzky voči združeniu, pričom o navrátení jeho členských príspevkov uhradených na nasledujúce obdobie rozhoduje predsedníctvo.

 
IV. Práva a povinnosti členov

1) Člen má právo najmä:

a) podieľať sa na činnosti združenia,

b) s výnimkou mimoriadnych členov byť volený do orgánov združenia,

c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o

stanovisko,

d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,

e) v prípade riadneho členstva voliť do orgánov združenia a hlasovať na valnom zhromaždení.

2) Povinnosti člena sú najmä:

a) dodržiavať stanovy združenia,

b) plniť uznesenia (smernice, nariadenia) orgánov združenia,

c) spolupracovať na rozvoji združenia,

d) v prípade riadneho člena:

- platiť zápisné a členské príspevky,

- zúčastňovať sa na valnom zhromaždení.


V. Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

a) valné zhromaždenie,

b) predsedníctvo,

c) dozorný orgán

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené zo všetkých riadnych členov združenia. Členovia valného

 zhromaždenia majú právo zúčastniť sa na rokovaniach Valného zhromaždenia a hlasovať o rozhodnutiach ním prijatých. Valné

zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov. Valné zhromaždenie rozhoduje

nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Zhromaždenie musí byť ohlásené minimálne 14 dní vopred a vedie ho predseda združenia.

 

Pôsobnosť valného zhromaždenia :

a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,

b) odvoláva členov predsedníctva,

c) schvaľuje plán činnosti,

d) schvaľuje rozpočet,

e) rozhoduje o zrušení združenia.

Predseda združenia zvoláva valné zhromaždenie a zabezpečuje jeho organizáciu:

a) podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka,

b) ak o to požiada najmenej 1/2 členov združenia do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti predsedníctvu združenia.

 

Predsedníctvo.

1. Predsedníctvo má 3 členov. Členovia predsedníctva sú volenými zástupcami z radov členov.

2. Predsedníctvo tvorí predseda a 2 podpredsedovia združenia.

Predsedníctvo

- vypisuje a organizuje voľby do predsedníctva združenia a určuje ich priebeh.

- určuje výšku členského príspevku a zápisného.

- riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

- rozhoduje o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia

- rozhoduje o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia

- rozhoduje o prijatí nových členov

- pripravuje návrh rozpočtu

- ustanovuje likvidátora pri zániku združenia

- rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci valného zhromaždenia alebo ktoré si valné zhromaždenie vyhradilo

Predsedníctvo združenia zastupuje združenie aj navonok.

Povinnosti predsedu združenia sú najmä:

1. Riadenie rokovania valného zhromaždenia, usmerňovanie diskusie ku konkrétnym záverom.

2. Zvolávanie a riadenie zasadnutia predsedníctva.

3. Vedenie účtovníctva a evidencie majetku združenia.

4. Vyhlásiť doplňujúce voľby do 60 dní v prípade, že predsedníctvo nemá požadovaný počet členov.

Členovia predsedníctva združenia strácajú funkciu:

1. Vzdaním sa funkcie písomne do rúk predsedníctva.

2. Odvolaním na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

3. Uznesením dozorného orgánu združenia doručeného písomne do rúk predsedníctva.

 

Dozorný orgán

Dozorný orgán je kontrolným orgánom združenia. Tvorí ho zástupca spomedzi riadnych členov, ktorého si môže zvoliť valné zhromaždenie. V prípade, že si valné zhromaždenie zástupcu nezvolí, všetci riadni členovia majú práva dozorného orgánu v oblasti vnútornej kontroly.

Dozorný orgán najmä:

a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,

b) kontroluje dodržiavanie stanov, vnútorného poriadku, a všeobecne záväzných právnych predpisov,

c) odvoláva členov predsedníctva 3/5-novou väčšinou všetkých členov združenia.

Mimoriadna schôdza dozorného orgánu môže byť zvolaná, ak o to požiada najmenej 1/2 členov združenia.


VI. Hospodárenie združenia

1) Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom iba v súlade s cieľmi združenia. Ochrana majetku a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne závaznými predpismi a podlieha kontrole dozorného orgána.

2) Zdrojmi majetku sú:

a) členské príspevky a zápisné,

b) dary od fyzických a dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,

c) výnosy majetku,

d) príjmy z činností pri naplňovaní cieľa združenia.

 

VII. Zánik združenia

1) Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením 3/4-novou väčšinou všetkých riadnych členov združenia alebo zlúčením s iným združením.

2) Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3) Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne prospešné a charitatívne účely.VIII. Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy boli schválené dňa 25.10.2005 zakladajúcimi členmi združenia.


O združení

Neziskové občianske združenie
Počet členov: 70
Počet AP: 20
Facebook stránka


Network Freeware


Odkazy


Informácie


Google Pagerank
Seznam srank
alexarank
Blekko backlinks