Navigation


Pravidlá používania lokálnej siete a internetového pripojenia

2012-09-06, O združení, Prečítané: 1612,

Spoľahlivá prevádzka počítačovej siete a komunikačného systému siete závisí od stability, spoľahlivosti a rýchlosti počítačovej siete, ako aj rýchlosti pripojenia do siete Internet. Zodpovedné využívanie týchto zariadení je spoločným záujmom všetkých členov občianskeho združenia Melčice-Net (ďalej len „členovia“, resp. „užívatelia“). Jednou z podmienok zabezpečujúcich takúto prevádzku je dodržiavanie stanovených pravidiel správania sa užívateľa na lokálnej sieti (LAN).

Čl. 1

Pri práci na počítačových zariadeniach pripojených do lokálnej siete Melčice-Net (ďalej len “sieť”) je zakázané:


 1. Neoprávnene pristupovať k zdrojom prístupným prostredníctvom počítačovej siete a hľadať akékoľvek cesty pre získanie neoprávneného prístupu, ako aj umožniť neoprávnený prístup k počítačovým zariadeniam iným osobám.
 2. Meniť identitu svojho počítača – t.j. meno počítača, pracovnú skupinu a sieťové nastavenia IP adresy, brány, DNS serveru alebo MAC adresy.
 3. Narušovať prácu ostatných používateľov alebo prevádzku siete ako celku jej vedomým nadmerným zaťažovaním.
 4. Vyvíjať aktivity s cieľom spomaliť alebo narušiť činnosť ktoréhokoľvek uzla siete alebo funkčnosť služieb siete.
 5. Realizovať akékoľvek technické zásahy do siete bez povolenia predsedníctva združenia alebo príslušného administrátora.
 6. Využívať sieť na komerčné účely a akúkoľvek zárobkovú činnosť.
 7. Využívať sieť pre akúkoľvek formu politickej alebo konfesnej agitácie.
 8. Používať počítačové vybavenie pre vytváranie, zobrazovanie alebo distribúciu materiálov propagujúcich násilie, rasovú alebo náboženskú neznášanlivosť, materiálov s vulgárnym obsahom, pornografických materiálov, materiálov urážlivého charakteru, šírenie anonymných informácií a poškodzovanie dobrého mena jednotlivcov, skupín alebo inštitúcií, šírenie údajov, ktorých šírenie je zakázané zo zákona alebo patria medzi dôverné, prípadne utajované informácie.


Na členov predsedníctva združenia a administrátorov siete sa ustanovenia čl. 1 vzťahujú primerane ich pôsobnosti.


 


Čl. 2


 1. Každý používateľ počítačovej siete Melčice-Net je zodpovedný v súlade s platnými právnymi predpismi za prípadné škody, ktoré spôsobil pri používaní elektronických zariadení pripojených do siete a jej súčastí v rozpore s právnym poriadkom.
 2. Členovia predsedníctva a administrátori majú právo nepovoliť prístup do siete Melčice-Net a do siete Internet osobám, ktoré porušili tieto pravidlá.


 


Čl. 3


Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom 1.augusta 2006. Ich súčasťou je aj Príloha č. 1: “Komentár k Všeobecným pravidlám správania sa používateľa počítačovej siete Melčice-Net”


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Príloha č. 1:


Komentár k Všeobecným pravidlám správania sa používateľa počítačovej siete Melčice-Net


 


K čl. 1 ods. 1


 1. Pokiaľ používateľ akýmkoľvek spôsobom získa privilegované alebo akékoľvek jemu neprislúchajúce práva, je povinný túto skutočnosť okamžite oznámiť administrátorovi. Rovnako je povinný oznámiť zistenie akejkoľvek bezpečnostnej medzery v systéme.
 2. Práca so súbormi iného používateľa, ku ktorým má používateľ prístup, je povolená len so súhlasom tohto používateľa. Výnimku tvorí prístup administrátorov k súborom ostatných používateľov v nutných prípadoch. Súhlas používateľa môže byť vyjadrený aj umiestnením súborov, ku ktorým chce umožniť prístup ostatným používateľom, do zdieľaných adresárov na vlastnom počítači alebo na lokálnom serveri.
 3. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom monitorovať činnosť iného používateľa (s výnimkou použitia štandardných nástrojov, napríklad programu „netscan”), ako aj komunikáciu medzi používateľmi. Výnimku tvoria administrátori siete, ktorí sú povinní monitorovať plynulú priepustnosť siete.


 


K čl. 1 ods. 2


Pod pokusom meniť svoju identitu sa chápe aj posielanie elektronickej pošty s uvedením inej adresy odosielateľa ako svojej skutočnej adresy.


 


K čl. 1 ods. 3


Pokiaľ používateľ nebude môcť dlhšiu dobu pracovať na svojom konte, je povinný urobiť opatrenia zabraňujúce prepĺňaniu jeho poštovej schránky (presmerovaním pošty na miesto, kde môže pracovať, ak také má, alebo minimalizovaním prísunu pošty – odhlásením sa z konferencií, oznámením svojej neprítomnosti a pod.).


 


K čl. 1 ods. 4


Je zakázané inštalovať alebo šíriť programy, ktoré môžu spôsobiť stratu údajov alebo iné škody na počítačovom systéme, vyvíjať, prenášať a šíriť počítačové vírusy, trójske kone a pod.


 


K čl. 1 ods. 8


Melčice-Net akceptuje všeobecné pravidlo slobody prejavu, ale trvá na tom, aby sa používatelia pri komunikácii prostredníctvom jej zariadení vyhli používaniu vulgárnych materiálov alebo výrazov, alebo šíreniu myšlienok a materiálov, ktoré nie sú v súlade s Ústavou SR a materiálov ktoré môžu poškodiť meno siete Melčice-Net alebo členov občianskeho združenia.


O združení

Neziskové občianske združenie
Počet členov: 70
Počet AP: 20
Facebook stránka


Network Freeware


Odkazy


Informácie


Google Pagerank
Seznam srank
alexarank
Blekko backlinks